تبلیغات
سایبون عاشقی - مامان جونم ...
  اسباب بازی های روی زمین راجمع کرد


 ودفترچه تلفن را سرجایش درکشوی میز برگرداند.گلدان ها را آب داد،سطل آشغال اتاق را خالی کردوحوله خیسی را روی بند انداخت.بعد ایستادو خمیازه ای کشید کش وقوسی به بدنش دادوبه طرف اتاق خواب به حرکت درآمد،کنار میز ایستادو یادداشتی برای معلم نوشت ،مقداری پول را برای سفر شمرد و کنارگذاشت وکتابی را که زیر صندلی افتاده بود برداشت.بعد کارت تبریکی را برای تولدیکی از دوستان امضا کردودر پاکتی گذاشت، آدرس را روی آن نوشتوتمبر چسباند ؛مایحتاج را نیز روی کاغذ نوشتو هر دورا درنزدیکی کیف خودقرارداد .سپس دندان هایش رامسواک زد.باباگفت:“فکرکردم گفتی داری میری بخوابی”ومامان گفت:” درست شنیدی دارم میرم.” سپس چراغ حیاط راروشن کردودرها را بست.پس ازآن به تک تک بچه ها سرزد،چراغ ها راخاموش کرد،لباس های به هم ریخته را به چوب رختی آویخت ،جوراب های کثیف را درسبد انداخت،با یکی از بچه ها که هنوز بیداربودو تکالیفش را انجام می داد گپی زد،ساعت را برای صبح کوک کرد،لباس های شسته را پهن کرد،جا کفشی را مرتب کردوشش چیز دیگررابهفهرست کارهای مهمی که باید فردا انجام دهد،اضافه کرد.سپس به دعاو نیایش نشست.درهمان موقع بابا تلویزیون راخاموش کردوبدون اینکه شخص خاصی مورد نظرش باشد گفت:” من میرم بخوابم”و بدون توجه به هیچ چیز دیگری،دقیقاً همین کارراانجام داد!
تاریخ : شنبه 30 فروردین 1393 | 04:23 ب.ظ | نویسنده : هستی قربانی | نظرات

  • ایکس باکس | قالب بلاگ اسکای | اس ام اس دون